Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


OVA-TEST: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OVA-TEST en de klant waarop OVA-TEST deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OVA-TEST, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

OVER DE PRODUKTEN:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door OVA-TEST in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

OVER DE BESTELLING:

OVA-TEST levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt OVA-TEST zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard wordt de klant hierover geinformeerd.

OVER HET RETOURNEREN VAN ZENDINGEN/PRODUKTEN:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment van levering. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van OVA-TEST over de staat van de produkten, wordt binnen 7 dagen het geld van de koper teruggestort op de bankrekening van de koper.

OVER DE LEVERING:

GRATIS VERZENDING voor alle bestellingen.

OVA-TEST doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.


OVER HET VERSTUREN:

OVA-TEST draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is OVA-TEST gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

OVER TERUGBETALINGEN:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door OVA-TEST gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

OVER PRIVACY:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van OVA-TEST.Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. OVA-TEST verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

OVERIGE BEPALINGEN:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan OVA-TEST geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.